Các thông số mặt vợt, cốt vợt bóng bàn

Nguồn gốc vợt bóng bàn Ban đầu từ thuở sơ khai,người ta lấy 1 mảng gỗ nguyên làm cốt vợt bóng bàn. Sau 1 thời gian, người ta lại thấy nên ghép lại nhiều miếng gỗ mỏng sẽ có độ nẩy đều hơn và vợt nhiều lớp ra đời. Sau đó người ta lại nghĩ rằng có thể ghép các miếng gỗ lại nhưng ngược sớ gỗ với nhau sẽ hạn chế hơn nữa Xem Thêm